top of page

유혜원    YOO HYE WON

yhw2.jpg

생일                 9월 6일

신장                 160 cm

체중                   41 kg

CF              2018 제이준코스메틱 '아이노 아이원'(i know i one)

                   2018 보이스캐디

드라마       2018 웹드라마 고.백 다이어리

bottom of page